Projekt „Prosta droga do pracy” - wersja dla słabowidzących

Wybierz ROZMIAR czcionki: A   A   A   A

AKTUALNOŚCI      O PROJEKCIE     REKRUTACJA     SZKOLENIA I STAŻE     HARMONOGRAMY      KONTAKT

 
AKTUALNOŚCI  

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w partnerstwie z Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA, w okresie od dnia 02.01.2017 roku do dnia 31.01.2018 roku realizuje projekt „Prosta droga do pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy, Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe


O PROJEKCIE

Projekt „Prosta droga do pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy, Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe

Okres realizacji: 02.01.2017 r. - 31.01.2018 r.

Grupa docelowa: Projekt zakłada udział 60 osób fizycznych, które w momencie złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w Projekcie jednocześnie spełniają następujące obowiązkowe kryteria rekrutacyjne:

a)  Płeć - 33 kobiety, 27 mężczyzn,
b)  Wiek – powyżej 29 r.ż,
c)  Miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w powiatach: bartoszyckim, kętrzyńskim, lidzbarskim, mrągowskim, nidzickim, olsztyńskim, szczycieńskim, m. Olsztyn,
d)  Brak zatrudnienia – status osoby bezrobotnej (w tym długotrwale bezrobotnej) lub biernej zawodowo,
e)  Brak statusu rolnika posiadającego gospodarstwo powyżej 2 ha przeliczeniowych,
f)  Niskie kwalifikacje - na poziomie do ISCED 3 zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia,
tj. maksymalnie na poziomie liceum (ogólnokształcącego, profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego) lub technikum, lub zasadniczej szkoły zawodowej,

Pierwszeństwo udziału w Projekcie będą miały osoby spełniające kryteria premiujące:

a)   kobieta (weryfikowane na podstawie PESEL) – 6 pkt.,
b)   niepełnosprawność (weryfikowane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) – 5 pkt.,
c)   niskie kwalifikacje lub ich brak (weryfikowane na podstawie oświadczenia) – 4 pkt.,
d)   wiek powyżej 50 roku życia (weryfikowane na podstawie PESEL) – 3 pkt.,
e)   miejsce zamieszkania na terenach wiejskich (weryfikowane na podstawie oświadczenia) – 3 pkt.,
f)   miejsce zamieszkania na terenie powiatów bartoszyckiego/kętrzyńskiego (weryfikowane na podstawie oświadczenia) – 4 pkt.,
g)   trudna sytuacja finansowa - korzystanie z pomocy społecznej (weryfikowane na podstawie oświadczenia) – 3 pkt.,
h)   brak/małe doświadczenie zawodowe (weryfikowane na podstawie oświadczenia) – 3 pkt.,
i)   status osoby biernej zawodowo (weryfikowane na podstawie oświadczenia) – 2 pkt.,
j)   sprawowanie opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (dotyczy kobiet, weryfikowane na podstawie oświadczenia) – 3 pkt.

Cel główny: Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 osób bezrobotnych i biernych zaw., w wieku powyżej 29 r.ż., zaliczających się do jednej z grup: długotrwale bezr., osoby niepełnosprawne, os. pow. 50 r.ż., kobiety, osoby niskokwalifikowane, zamieszkałych zgodnie z KC na terenie subregionu olsztyńskiego dzięki objęciu kompleksowym wsparciem doradczym, warsztatami nabywania kompetencji , szkoleń zawodowych, staży, pośrednictwa pracy i zatrudnienia wspieranego do III 2018r.

Ścieżka wsparcia Uczestników Projektu:

a)  Poradnictwo zawodowe indywidualne, w tym Indywidualny Plan Działania,
b)  Pośrednictwo pracy i trening pracy,
c)  Szkolenie z zakresu nabywania kompetencji kluczowych (Kurs inspiracji, warsztaty poszukiwania pracy, kreowanie wizerunku i savoir vivre),
d)  Szkolenie zawodowe w postaci bonów szkoleniowych. Szkolenia zawodowe będą wybierane na podstawie IPD,
e)  Staże zawodowe - 3 miesiące.

Uczestnik Projektu może otrzymać:
— stypendium szkoleniowe
— stypendium stażowe
— zwrot kosztów przejazdu na szkolenie zawodowe
— materiały szkoleniowe i dydaktyczne
— zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
— poczęstunek (w trakcie trwania szkolenia z zakresu nabywania kompetencji kluczowych oraz szkoleń zawodowych)

DO GÓRY STRONY


REKRUTACJA

Rekrutacja do udziału w projekcie będzie miała charakter ciągły i zostanie przeprowadzona w okresie od stycznia do lutego 2017 roku przez Specjalistę ds. Rekrutacji.

Etapy rekrutacji:

1.  Wypełnienie i przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: formularza zgłoszeniowego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych oraz umowy o uczestnictwo w projekcie.
2.  Weryfikacja zgłoszeń pod względem spełnienia obowiązkowych kryteriów rekrutacyjnych oraz kryteriów premiujących.
3.  Wyłonienie ostatecznej grupy Uczestników oraz utworzenie listy rezerwowej.

Dokumenty do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy - dokument w formacie Worda-DOC TUTAJ DOC lub Adobe Acrobat-PDF TUTAJ PDF
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - plik Worda TUTAJ DOC
- Oświadczenie o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych- Word TUTAJ DOC

 

DO GÓRY STRONY


SZKOLENIA I STAŻE

Uczestnicy Projektu, które ukończą wybrane szkolenie zawodowe zgodne z IPD otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje.

Staż zawodowy – 3 mies., na stanowisku powiązanym z ukończonym szkoleniem zawodowym, w wybranych przedsiębiorstwach.

DO GÓRY STRONY


HARMONOGRAMY

 
Harmonogramy zajęć - warsztaty nabywania kompetencji kluczowych
 
Olsztyn Mrągowo Lidzbark Warmiński
grupa I grupa I grupa I
grupa II grupa II grupa II
 
Harmonogramy zajęć - szkolenia zawodowe
 

Olsztyn Mrągowo Lidzbark Warmiński
grupa I
Sprzedawca
grupa I
Kucharz małej gastronomii
grupa I
Spawacz metodą MAG/TIG
grupa II
Spawacz metodą MAG/TIG
grupa II
Kucharz małej gastronomii
grupa II
Spawacz metodą MAG/TIG

 

DO GÓRY STRONY


KONTAKT

Dane kontaktowe:
Anna Bartoszewicz
tel. 608 370 674
e-mail: projekt.praca2017@wp.pl

Biuro projektu:
ul. Polska 8A
12-100 SZCZYTNO

DO GÓRY STRONY