Projekt „Prosta droga do pracy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy
Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe

Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Harmonogramy Kontakt

Projekt „Prosta droga do pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy, Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe

Okres realizacji: 02.01.2017 r. - 31.01.2018 r.

Wartość projektu: 1 020 579,84 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 867 492,86 zł
Grupa docelowa: Projekt zakłada udział 60 osób fizycznych, które w momencie złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w Projekcie jednocześnie spełniają następujące obowiązkowe kryteria rekrutacyjne:
a) Płeć - 33 Kobiety, 27 mężczyzn,
b) Wiek – powyżej 29 r.ż,
c) Miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w powiatach: bartoszyckim, kętrzyńskim, lidzbarskim, mrągowskim, nidzickim, olsztyńskim, szczycieńskim, m. Olsztyn,
d) Brak zatrudnienia – status osoby bezrobotnej (w tym długotrwale bezrobotnej) lub biernej zawodowo,
e) Brak statusu rolnika posiadającego gospodarstwo powyżej 2 ha przeliczeniowych,
f) Niskie kwalifikacje - na poziomie do ISCED 3 zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia,
tj. maksymalnie na poziomie liceum (ogólnokształcącego, profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego) lub technikum, lub zasadniczej szkoły zawodowej,

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby spełniające kryteria premiujące:

a) kobieta (weryfikowane na podstawie PESEL) – 6 pkt.,
b) niepełnosprawność (weryfikowane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) – 5 pkt.,
c) niskie kwalifikacje lub ich brak (weryfikowane na podstawie oświadczenia) – 4 pkt.,
d) wiek powyżej 50 roku życia (weryfikowane na podstawie PESEL) – 3 pkt.,
e) miejsce zamieszkania na terenach wiejskich (weryfikowane na podstawie oświadczenia) – 3 pkt.,
f) miejsce zamieszkania na terenie powiatów bartoszyckiego/kętrzyńskiego (weryfikowane na podstawie oświadczenia) – 4 pkt.,
g) trudna sytuacja finansowa - korzystanie z pomocy społecznej (weryfikowane na podstawie oświadczenia) – 3 pkt.,
h) brak/małe doświadczenie zawodowe (weryfikowane na podstawie oświadczenia) – 3 pkt.,
i) status osoby biernej zawodowo (weryfikowane na podstawie oświadczenia) – 2 pkt.,
j) sprawowanie opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (dotyczy kobiet, weryfikowane na podstawie oświadczenia) – 3 pkt.

Cel główny: Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 osób bezrobotnych i biernych zaw., w wieku powyżej 29 r.ż., zaliczających się do jednej z grup: długotrwale bezr., osoby niepełnosprawne, os. pow. 50 r.ż., kobiety, osoby niskokwalifikowane, zamieszkałych zgodnie z KC na terenie subregionu olsztyńskiego dzięki objęciu kompleksowym wsparciem doradczym, warsztatami nabywania kompetencji , szkoleń zawodowych, staży, pośrednictwa pracy i zatrudnienia wspieranego do III 2018r.

Ścieżka wsparcia Uczestników Projektu:

a) Poradnictwo zawodowe indywidualne, w tym Indywidualny Plan Działania,
b) Pośrednictwo pracy i trening pracy,
c) Szkolenie z zakresu nabywania kompetencji kluczowych (Kurs inspiracji, warsztaty poszukiwania pracy, kreowanie wizerunku i savoir vivre),
d) Szkolenie zawodowe w postaci bonów szkoleniowych. Szkolenia zawodowe będą wybierane na podstawie IPD,
e) Staże zawodowe - 3 miesiące.

Uczestnik Projektu może otrzymać:

- stypendium szkoleniowe,
- stypendium stażowe,
- zwrot kosztów przejazdu na szkolenie zawodowe,
- materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną,
- poczęstunek (w trakcie trwania szkolenia z zakresu nabywania kompetencji kluczowych oraz szkoleń zawodowych).